Time Table "KIX ⇔ Gakuenmae / Gakken Toshi"

Gakken Keihanna Plaza / Kintetsu Gakuenmae Sta. → Kansai International Airport(KIX)

GK5 GK4 GK3 GK2 GK1 KIX
Gakken
Keihanna
Plaza
Gakken Nara
Tomigaoka
Sta. (2)
Kintetsu
Gakuenmae
Sta. (8)
Fujinokidai
4chome
Dainihanna
Ikoma
KIX T1 KIX T2
~6/6
GK5 GK4 GK3 GK2 GK1 KIX
Gakken
Keihanna
Plaza
Gakken Nara
Tomigaoka
Sta. (2)
Kintetsu
Gakuenmae
Sta. (8)
Fujinokidai
4chome
Dainihanna
Ikoma
KIX T1 KIX T2
6:45 6:56 7:10 7:19 7:26 8:30 8:41
7:45 7:56 8:10 8:19 8:26 9:30 9:41
10:30 10:41 10:55 11:04 11:11 12:15 12:26
17:30 17:41 17:55 18:04 18:11 19:15
19:30 19:41 19:55 20:04 20:11 21:15
6/7~
GK5 GK4 GK3 GK2 GK1 KIX
Gakken
Keihanna
Plaza
Gakken Nara
Tomigaoka
Sta. (2)
Kintetsu
Gakuenmae
Sta. (8)
Fujinokidai
4chome
Dainihanna
Ikoma
KIX T1 KIX T2
6:45 6:56 7:10 7:19 7:26 8:30 8:41
7:45 7:56 8:10 8:19 8:26 9:30 9:41
10:30 10:41 10:55 11:04 11:11 12:15 12:26
19:30 19:41 19:55 20:04 20:11 21:15

Kansai International Airport(KIX) → Gakken Keihanna Plaza / Kintetsu Gakuenmae Sta.

KIX GK1 GK2 GK3 GK4 GK5
KIX T2 (5) KIX T1 (9) Dainihanna
Ikoma
Fujinokidai
4chome
Kintetsu
Gakuenmae
Sta.
Gakken Nara
Tomigaoka
Sta.
Gakken
Keihanna
Plaza
~6/6
KIX GK1 GK2 GK3 GK4 GK5
KIX T2 (5) KIX T1 (9) Dainihanna
Ikoma
Fujinokidai
4 chome
Kintetsu
Gakuenmae
Sta.
Gakken Nara
Tomigaoka
Sta.
Gakken
Keihanna
Plaza
7:55 8:59 9:06 9:15 9:30 9:40
14:42 14:55 15:59 16:06 16:15 16:30 16:40
16:42 16:55 17:59 18:06 18:15 18:30 18:40
19:07 19:20 20:24 20:31 20:40 20:55 21:05
20:07 20:20 21:24 21:31 21:40 21:55 22:05
6/7~
KIX GK1 GK2 GK3 GK4 GK5
KIX T2 (5) KIX T1 (9) Dainihanna
Ikoma
Fujinokidai
4 chome
Kintetsu
Gakuenmae
Sta.
Gakken Nara
Tomigaoka
Sta.
Gakken
Keihanna
Plaza
7:55 8:59 9:06 9:15 9:30 9:40
16:42 16:55 17:59 18:06 18:15 18:30 18:40
19:07 19:20 20:24 20:31 20:40 20:55 21:05
20:07 20:20 21:24 21:31 21:40 21:55 22:05

Fare Table

KIX ⇔ Gakuenmae Sta. / Gakken Keihanna Plaza
Time 60〜100mins
Adult(Single) 2,100 yen
Child(Single) 1,050 yen

Children are below age 12. To know more, check HERE.